Zakład Wiertniczo-Geologiczny Gor-Geo Gorlice

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE WIERCENIA STUDNI.

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy dwóch ustaw: Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego.
Tereny południowej Polski mają najczęściej warstwy wodonośnie występujące na głębokości od 25 do 30 m.
Obecnie prawo wodne zezwala właścicielowi gruntu wykonanie studnie o głębokości nieprzekraczającej 30 m,
wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h a pobór wody nie może przekroczyć 5 m3/dobę. Przed rozpoczęciem prac należy je zgłosić w starostwie powiatowym.

Sześcioosobowa rodzina zużywa na dobę nie więcej niż 1,5 m3 wody, a to nie przekracza wyznaczonych przez prawo maksymalnych wartości poboru wody. Jeśli zapotrzebowanie jest większe lub woda ma być czerpana z większej głębokości, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Aby je uzyskać, trzeba opracować dokumentację – tak zwany operat wodnoprawny. Może go wykonać hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami: wodną i kanalizacyjną.
Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody.

Przed wierceniem należy zlokalizować i zachować odległości od istniejących oraz projektowanych urządzeń.
Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
Studnia powinna być usytuowana:

  • minimum 5 m od granicy działki (odległośc może być mniejsza jeżeli sąsiad wyrazi zgodę),

  • 7,5 m od osi przydrożnego rowu,

  • 15 m od szamba i budynków inwentarskich,

  • 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i

  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ

Rozróżniamy dwa zastosowania studni wierconych. Jedno jako ujęcie wody pitnej zaś drugie stosowane dla przemysłu. Ujęcie wody pitnej, wykonywane jest z rurą osłonową.
Otwory wiertnicze wykonuje się przy pomocy urządzeń mechanicznych techniką udarową obrotową i przy użyciu płuczki.
Po wykonaniu otworu wiertniczego zostaje w nim umieszczona
kolumna rur, której zadaniem jest zabezpieczenie ścian otworu.
Rury okładzinowe osadza się w taki sposób, aby filtr studzienny był
zabudowany w warstwie wodonośnej. Niezwykle ważną rzeczą jest
dobranie właściwego filtra siatkowego, szczelinowego lub żwirowego,
który umożliwi prawidłowe ujęcie wody. Na wydajność studni
największy wpływ ma miąższość warstwy wodonośnej oraz jej
uziarnienia zaś średnica filtra odgrywa rolę drugorzędną

Ujęcie wody przemysłowej
bez rury osłonowej, zwane również wąskorurową, budowane jest, gdy poziom wody podnosi się pod wpływem ciśnienia artezyjskiego. Wykonanie odwiertu jest identyczne jak w przypadku jęciu wody pitnej. Różnicą jest zastosowanie wyłącznie rury filtracyjnej, która jest usytuowana zaraz nad warstwą wodonośną. W tym typie studni można zastosować także pompę ssącą, opuszczonym tłokiem, jak również małą pompę głębinowa o ile jest odpowiednia średnica rury filtracyjnej. Studnia obudowana jest z betonowych kręgów. Woda pobierana pompą ssącą powinna być szczelnie przykryta pokrywą, a pompą z opuszczonym tłokiem, instaluje się bezpośrednio do niego.

.

POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła pochłania ciepło nagromadzone w środowisku naturalnym, oddając go do układu grzewczego w postaci systemu centralnego ogrzewania do wymiennika ciepłej wody użytkowej lub do wentylacji z odzyskiem ciepła. Konstrukcja taka składa się z trzech elementów:

  •    dolnego źródła ciepła, czyli układu pobierającego ciepło z otoczenia

  •    urządzenia, czyli pompy ciepła

  •    górnego źródła ciepła, czyli układu oddającego ciepło - najczęściej jest to instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej.

Pompy gruntowe pobierają energię przy pomocy tzw. wymiennika gruntowego. Wykorzystuje się do tego energię pochodzącą z gruntu, skał, wody gruntowej czy wody powierzchniowej. Pompy ciepła posiadają jeszcze kolektory gruntowe poziome (płaskie) lub pionowe.
W przypadku małej powierzchni działki można zastosować pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej przekazuje swoją energię do pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni - chłonnej.
Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła (7-10°C). Warunkiem zastosowania pompy ciepła pracującej na bazie wody głębinowej jest odpowiedni
a wydajność studni jak również skład fizykochemiczny wody.

Sonda pionowa jest rozwiązaniem dolnego źródła na bazie gruntu poprzez układ sond pionowych do głębokości około 200m (standardowo 120m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzająca mieszanka - glikol - woda.
Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody.

Pompa ciepła - wiercenie studni Gorlice
Pompa ciepła - sonada pionowa - wiercenie studni Gorliceul. Kościuszki 30
38-300 Gorlice
NIP 738-109-02-15
REGON 120455578
tel. kom. 605-293-544
tel/fax 18-352-62-88
e-mail: biuro@gorgeo.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego